Giảng viên Nguyễn Phương Châm và giảng viên Phạm Diễm Hằng nhận bằng công nhận học vị Tiến sĩ