Thông tin tuyển sinh 2022-2023 Ngành Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Giao thông vận tải

Trường Đại học Giao thông vận tải - GHA 

Ngành Kinh tế xây dựng - Mã xét tuyển 7580301

Gồm 02 chuyên ngành Kỹ sư: (1) Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng

                                                (2) Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng

Số thứ tự

Hình thức xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

01

Theo kết quả thi THPT năm 2021, xét tuyển thẳng

70

A00, A01, D01, D07

02

Theo kết quả học bạ THPT 50 A00, A01, D01, D07

 

 

Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng Công trình giao thông Việt Anh - Mã xét tuyển 7580301QT

Số thứ tự

Hình thức xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

01

Theo kết quả thi THPT năm 2021, xét tuyển thẳng

20

A00, A01, D01, D07

02

Theo kết quả học bạ THPT 15 A00, A01, D01, D07
03 Theo hình thức kết hợp 05

A00, A01, D01, D07

 

 

Trường Đại học Giao thông vận tải Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh - GSA 

Ngành Kinh tế xây dựng - Mã xét tuyển 7580301

Gồm 02 chuyên ngành Kỹ sư: (1) Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng

                                                (2) Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng

Số thứ tự

Hình thức xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

01

Theo kết quả thi THPT năm 2021, xét tuyển thẳng

80

A00, A01, D01, C01

02

Theo kết quả học bạ THPT 20 A00, A01, D01, C01