Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Lê Mạnh Cường

Ngày 25/2/2019, NCS Lê Mạnh Cường đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước" - Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đăng Quang và PGS.TS  Đặng Thị Xuân Mai

Danh mục: