Các bậc đào tạo

Đào tạo Đại học, cấp bằng Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng với 03 chuyên ngành:

     (1) Kinh tế xây dựng công trình giao thông

     (2) Kinh tế - Quản lý khai thác công trình cầu đường

     (3) Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt - Anh

Đào tạo Cao học, cấp bằng Thạc sỹ Quản lý xây dựng với 03 chuyên ngành:

     (1) Kinh tế xây dựng công trình giao thông

     (2) Quản lý xây dựng công trình giao thông

     (3) Quản lý xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

Đào tạo Nghiên cứu sinh, cấp bằng Tiến sĩ ngành Quản lý xây dựng