Sơ đồ tổ chức

Lãnh đạo Bộ môn

 

PGS.TS. Nguyễn Lương Hải – Trưởng Bộ môn

Điện thoại : 0912880643

Email : hainl.utc@gmail.com

Năm sinh: 1981                                           

Thời điểm bắt đầu công tác tại bộ môn: 2004        

Đào tạo kỹ sư: Ngành Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Xây dựng

Đào tạo thạc sĩ: Ngành Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Xây dựng

Đào tạo Tiến sĩ : Ngành Quản lý cơ sở hạ tầng, Đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản

 

TS. Phạm Thị Tuyết - Phó trưởng Khoa QLXD

Điện thoại : 0988962869

Email : tuyetpt78@gmail.com

 

 

Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Bộ môn

1. NGND.GS.TSKH NGHIÊM VĂN DĨNH

Năm sinh: 1943                                                                                                                                                                                                           

Ngày về bộ môn: 9/1966

Chuyên ngành đào tạo đại học: Vận tải đường sắt

Nơi đào tạo Đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Kinh tế, Tổ chức quản lý xây dựng

Nơi đào tạo tiến sĩ: Xophia-Bulgaria

Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ khoa học: Kinh tế, Tổ chức quản lý xây dựng

Nơi đào tạo tiến sĩ khoa học: Xophia-Bulgaria

 

1. TS. GVC.NGUYỄN QUỲNH SANG

Năm sinh: 1959                                                                                                                                                                                                                         

Ngày về bộ môn: 1993                                                                             

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo Đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Quản trị kinh doanh XD

Nơi đào tạo Thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Kinh tế Xây dựng

Nơi đào tạo tiến sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

2. PGS.TS. PHẠM VĂN VẠNG

Năm sinh: 1948                               

Ngày về bộ môn: 1985

Nơi đào tạo đại học: Đại học đường sắt Matxcova

Nơi đào tạo tiến sĩ: Đại học đường sắt Matxcova

 

 

 

3. PGS.TS. ĐẶNG THỊ XUÂN MAI

Năm sinh: 1959                               

Ngày về bộ môn: 1984

Ngành đào tạo đại học: Kinh tế tổ chức xây dựng và khai thác đường ô tô

Nơi đào tạo đại học: Đại học cầu đường bộ Matxcova

Ngành đào tạo tiến sĩ: Kinh tế tổ chức quản lý xây dựng

Nơi đào tạo tiến sĩ: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

 

4. ThS.GVC LÊ THANH LAN

Năm sinh: 1965                                           

Ngày về bộ môn: 1988        

Chuyên ngành đào tạo kỹ sư: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Xây dựng

 

5. ThS. NGUYỄN PHƯƠNG VÂN

Năm sinh: 1975                               

Ngày về bộ môn: 1997

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo Đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Quản trị kinh doanh CTGT

Nơi đào tạo Thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

6. TS. PHẠM THỊ TUYẾT

Năm sinh: 1978                               

Ngày về bộ môn: 2002

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo Đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Quản trị kinh doanh CTGT

Nơi đào tạo Thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

Nơi đào tạo Tiến sĩ : Trường Đại học Giao thông vận tải

 

7.ThS.  LÊ KHÁNH CHI

Năm sinh: 1980                                           

Ngày về bộ môn: 2002        

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sỹ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

8. TS.  NGUYỄN LƯƠNG HẢI

Năm sinh: 1981                                           

Thời điểm bắt đầu công tác tại bộ môn: 2004        

Đào tạo kỹ sư: Ngành Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Xây dựng

Đào tạo thạc sĩ: Ngành Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Xây dựng

Đào tạo Tiến sĩ : Ngành Quản lý cơ sở hạ tầng, Đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản

 

 

9. TS NGUYỄN PHƯƠNG CHÂM

Năm sinh: 1982       

Ngày về bộ môn: 2004

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo thạc sĩ:  Trường Đại học Giao thông vận tải

Nơi đào tạo tiến sĩ : Trường Đại học Giao thông vận tải

 

10. ThS. NGUYỄN TÀI DUY

Năm sinh: 1984

Ngày về bộ môn: 2006

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo kỹ sư: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 1: Kinh tế xây dựng

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 2: Quản lý phát triển

Nơi đào tạo thạc sĩ 1: Trường Đại học Giao thông vận tải

Nơi đào tạo thạc sĩ 2: Đại học Ruhr – Bochum

Hiện đang làm NCS tại Úc

 

11.ThS. PHẠM DIỄM HẰNG

Năm sinh: 1984

Ngày về bộ môn: 2006

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

12. ThS. LÊ MINH NGỌC

Năm sinh: 1984

Ngày về bộ môn: 2006

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

13. ThS. ĐINH TRỌNG HÙNG

Năm sinh: 1989

Ngày về bộ môn: 2011

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

Hiện đang làm NCS tại Đức

 

14. Th.S. LÃ NGỌC MINH

Năm sinh: 1990

Ngày về bộ môn: 2012

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Nơi đào tạo thạc sĩ : Trường Đại học Giao thông vận tải

 

14. Th.S. TRẦN MINH NGỌC

Năm sinh: 1991

Ngày về bộ môn: 2014

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Nơi đào tạo thạc sĩ : Trường Đại học Giao thông vận tải

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ SỞ II

 

3.cuong kte.jpg

1. TS. PHẠM PHÚ CƯỜNG

Năm sinh: 1976

Ngày về bộ môn: 1998

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo tiến sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

Tung.jpg

13. ThS. LÊ TRỌNG TÙNG

Năm sinh: 1984

Ngày về bộ môn: 2007

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

3x4.jpg

14. ThS. LÊ ĐÌNH THỤC

Năm sinh: 1988

Ngày về bộ môn: 2011

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

2014-10-13-14-49-34-01.jpg

14. ThS. CHU MINH ANH

Năm sinh: 1984

Ngày về bộ môn: 2014

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tải

Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải

 

 

2014-10-13-14-47-15-01.jpg

5. Th.S. TRỊNH THỊ TRANG

Năm sinh: 1991

Ngày về bộ môn: 2014

Chuyên ngành đào tạo đại học: Kinh tế xây dựng

Nơi đào tạo đại học: Trường Đại học Giao thông vận tả

Nơi đào tạo thạc sĩ: Trường Đại học Giao thông vận tải