Sơ đồ tổ chức

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên của bộ môn ngày một phát triển ở cả 2 cơ sở. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại bộ môn hiện có 21 người (giảng viên cơ hữu có 19 người), trong đó có: 01 GS.TSKH, 02 PGS.TS, 02 TS, 04 NCS, 13 ThS, 02 giảng viên đang học cao học. Các Giảng viên đều nhiệt tình trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học