Hội nghị NCKH lần thứ XXI, phiên tiểu ban Quản lý xây dựng