Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên Phiên Tiểu ban - Ngành Kinh tế xây dựng