Thầy và Trò Ngành Kinh tế Xây dựng với Ngày Hội sinh viên Khoa Vận tải Kinh tế