Hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Với sự tích cực của các thành viên, đến nay nhiều giảng viên Bộ môn đã chủ trì và tham gia hàng chục đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp thành phố và cấp trường. Nhiều giảng viên đã tham gia các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế về ngành Quản lý xây dựng, cũng như tích cực viết báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành. Cho đến nay cán bộ giảng viên trong Bộ môn đã có hơn hàng trăm báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học chuyên ngành và tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

1) Một số hoạt động lao động sản xuất tiêu biểu

          - Quy  hoạch đường trục Thành phố Hải Phòng (năm 1971);

          - Quy hoạch GTVT Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và tham gia làm cầu Nghĩa Trụ (năm 1972), do thầy Phạm Văn Toản và thầy  Nghiêm Văn Dĩnh cùng các thầy khoa Công trình hướng dẫn nhóm sinh viên KTXD K9 và sinh viên khoa Công trình thực hiện.

          - Quy hoạch GTVT Huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh; Quy hoạch GTVT Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Quy hoạch GTVT Huyện Phong Ba, tỉnh Phú Thọ;

          - Quy hoạch GTVT tỉnh Nghệ Tĩnh: Thầy Đỗ Văn Quế phối hợp cùng các thầy cô giáo thuộc Bộ môn Vận tải ô tô, Bộ môn Đường bộ thực hiện

          - Quy hoạch GTVT tỉnh Cửu Long và lập quy hoạch GTVT chi tiết riêng cho Huyện Vũng Liêm: Thầy Phượng, Thầy Quế, Thầy Cảnh cùng giảng viên Bộ môn và sinh viên lớp KTXD - K21 thực hiện.

- Tham gia đảm bảo giao thông, phục vụ sản xuất và chiến đấu:

Các lớp Kinh tế xây dựng đã tham gia tích cực vào công tác đảm bảo giao thông (KTXD K6), Công trình TS 73 Khảo sát khôi phục đường sắt Thống Nhất (KTXD K22), Phòng tuyến N2….

Ông Thiện – sinh viên KTXD K6 đã hy sinh ở chiến trường, được truy tặng liệt sỹ

          2) Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài

Mã số, cấp quản lý

Chủ trì, tham gia

Nghiệm thu,xếp loại

I

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

  1.  

Phương pháp mẫu xác định hiệu quả kinh tế của vốn đầu tư trong GTVT

34.04.04.06

Nhà nước

PTS. Nghiêm Văn Dĩnh (Chủ trì)

KS. Nghiêm Xuân Phượng

KS. Phạm Quang Minh

1983

  1.  

Định mức lao động thi công thống nhất trong xây dựng

79.76.004

Nhà nước

KS. Vũ Văn Dần

PTS. Nghiêm Văn Dĩnh

KS. Đỗ Văn Quế

KS. Nguyễn Tài Cảnh

1983

  1. 1

Tổ chức nền sản xuất xã hội” Đề mục “ Tổ chức sản xuất trong GTVT”

Đề tài cấp Nhà nước

PTS. Nghiêm Văn Dĩnh

1985

  1. 2

Các vấn đề về tổ chức và kinh tế trong công nhiệp hóa xây dựng các công trình giao thông

34.05.07

Nhà nước

PTS. Nghiêm Văn Dĩnh

1985

  1. 3

Luận chứng tổ chức hệ thống liên hiệp các xí nghiệp xây dựng giao thông

34.05.07.02

Nhà nước

PTS. Nghiêm Văn Dĩnh

1985

  1. 4

Xây dựng luận cứ khoa học phát triển và tổ chức mạng lưới GTVT của Thủ đô Hà nội

KC.10.02

Nhà nước

PGS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

PGS.TS Nguyễn Văn Thụ

PGS.TS. Từ Sỹ Sùa

KS. Vũ Hồng Trường

1994

Khá

  1. 5

Nghiªn cøu nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ kü thuËt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng c¸c trung t©m c«ng nghiÖp giao th«ng

34C.04.02

CÊp Nhµ n­íc

PGS.TS. Phạm Văn Vạng

1998

Khá

  1. 6

Chiến lược phát triển và các giải pháp hiện đại hóa trong giao thông đô thị ở các thành phố lớn Việt nam

KHCN.10.02

Nhà nước

PGS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

PGS.TS Nguyễn Văn Thụ

PGS.TS. Từ Sỹ Sùa

KS. Vũ Hồng Trường

2000

Khá

  1. 7

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả của kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

KC.07.28

Nhà nước

GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

PGS.TS Phạm Văn Vạng

TS. Nguyễn Thanh Chương

Ths. Lê Minh Cần

2006

Khá

II

ĐỀ TÀI CẤP BỘ VÀ THÀNH PHỐ

9

Quy hoạch GTVT tỉnh Cửu Long

Bộ

KS. Đỗ Văn Quế

1985

10

Quy hoạch GTVT cấp huyện – Tổ chức và quản lý thực hiện quy hoạch GTVT

Bộ

PTS. Nguyễn Ngọc Quế

PTS. Nghiêm Văn Dĩnh

KS. Đỗ Văn Quế

1986

Tốt

11

Nghiên cứu những biện pháp kinh tế, tổ chức để nâng cao năng suất, chất lượng của các trung tâm công nghiệp giao thông 

34C.04.02

Bộ

PTS. Phạm Văn Vạng

KS. Lê Minh Cần

 

1989

Xuất sắc

12

Xây dựng định mức và lập đơn giá chế tạo cọc D 1000 mm trong thi công cầu

Bộ

Ths. Nguyễn Tài Cảnh

1990 – 1991 Xuất sắc

13

Đổi mới công nghệ và chuyển đổi tổ chức quản lý các tổ chức xây dựng giao thông, tạo khả năng thắng thầu quốc tế.

Bộ

PGS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

KS. Lê Minh Cần

1993

Xuất sắc

14

Các giải pháp ổn định và phát triển VTHKCC bằng xe buýt ở Hà nội

Thành phố

PGS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh (PCN)

1993

Khá

15

Phương pháp xác định đơn giá tổng hợp xây dựng các công trình giao thông

B.95.17.59

Bộ

Ths. Nguyễn Tài Cảnh

KS. Lê Minh Cần

1995

Xuất sắc

16

Nghiên cứu xây dựng những giải pháp định hướng phát triển giao thông nông thôn ở Việt nam giai đoạn 1997 – 2010.

B97.35.40

Bộ

TS. Phạm Văn Vạng

Ths. Lê Minh Cần

1999

Xuất sắc

17

Giải pháp về vốn và nhân lực để phát triển bền vững giao thông nông thôn Việt nam đến năm 2020

B.2000.35.105TD

Bộ

Ths. Lê Minh Cần

2000

Tốt

18

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp công nghiệp thuộc ngành xây dựng giao thông

B99.35.96

Bộ

TS. Phạm Văn Vạng

2001

Tốt

19

Đổi mới quản lý DNNN quy mô nhỏ theo hướng áp dụng biện pháp “Khoán kinh doanh cho DNNN”

B.2002.35.23

KS. Nghiêm Xuân Phượng

2004

Tốt

20

Nghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất xây dựng trong ngành GTVT đến năm 2010

B.2004.35.71

Bộ

PGS.TS. Phạm Văn Vạng

2005

Tốt

21

Giải pháp nâng cao vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong ngành xây dựng giao thông vận tải

B.2005.35.100

Bộ

Ths.GVC Lê Minh Cần

2005

Xuất sắc

22

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển năng lực sản xuất của các doanh nghiệp xây dựng giao thông trong nền kinh tế thị trường

B.2005.35.98

Bộ

ThS. Nguyễn Quỳnh Sang

2005

Tốt

23

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp kiểm soát an toàn giao thông đường bộ ở Việt nam

B.2004.35.88TĐ

Bộ

GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

PGS.TS Nguyễn Văn Thụ

TS. Nguyễn Thanh Chương

2006

Khá

24

Nghiên cứu hoàn thiện một số vấn đề về đấu thầu tuyển chọn tư vấn trong xây dựng giao thông

Cấp bộ

PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai

2008

Tốt

25

Xác định các ưu tiên cho lộ trình đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng GTVT của Thủ đô Hà nội giai đoạn 2015 - 2020

Đề tài cấp Thành phố Mã số: TC-ĐT/05-08-02

GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh

TS. Khuất Việt Hùng

 

III

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

26

Hoạt động của DNXD trong cơ chế thị trường.

Cấp trường

PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai

1997

Xuất sắc

27

Một số nghiên cứu về đấu thầu tư vấn trong xây dựng giao thông.

Cấp trường

PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai

2006

Tốt

28

Nghiên cứu phương pháp phân tích hoạt động khai thác công trình cầu đường

Cấp trường

PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai

2006

Tốt

29

Nghiên cứu phương pháp định mức và định giá trong họat động khai thác công trình cầu đường

Cấp trường

Ths.GVC Nguyễn Tài Cảnh

2009

Tốt

30

Thiết lập cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp xây dựng

 

Cấp trường

Ths. Nguyễn Lương Hải

 

2010

Tốt

31

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng giao thông

Cấp trường

TS. Phạm Phú Cường

2010

Tốt

32

Hoàn thiện công tác quản lý khai thác cầu

Cấp trường

PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai

2012

Tốt

33

Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông

Cấp trường

TS.GVC. Nguyễn Quỳnh Sang

2012

Tốt

34

Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính chi phí máy trong dự toán xây dựng công trình trên cơ sở xây dựng định mức giờ máy thi công

Cấp trường

Ths. Nguyễn Lương Hải

2012

Tốt

 

Đối tượng: