Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng.

Ảnh minh hoạ
Đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này đảm bảo các nguyên tắc: Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình; phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng (đã bao gồm các yếu tố bù đắp lương do điều kiện sinh hoạt) trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng; đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).
Đơn giá nhân công xây dựng được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động.
Đơn giá nhân công của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng được xác định theo công thức sau:

                                                                             
Trong đó: GNC là đơn giá nhân công tính cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng.
LNC là mức lương cơ sở đầu vào theo tháng để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).
HCB là hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng; t là 26 ngày làm việc trong tháng.
Bộ Xây dựng cũng nêu rõ mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng (LNC) như sau: Vùng I: 2.350.000 ÷ 2.530.000 đồng/tháng; Vùng II: 2.150.000 ÷ 2.320.000 đồng/tháng; Vùng III: 
2.000.000 ÷ 2.154.000 đồng/tháng; Vùng IV: 1.900.000 ÷ 2.050.000 đồng/tháng.
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn này chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.
Mức lương cơ sở đầu vào (LNC) công bố nêu trên sẽ được Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường biến động trên 10%.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2016.
Theo Báo Điện tử Chính phủ

Danh mục: