Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Tuyết Dung

Ngày 26/9/2018, NCS Nguyễn Thị Tuyết Dung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu Giải pháp huy động và sử dụng vốn cho bảo trì đường bộ" - Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nghiêm Văn Dĩnh và TS. Nguyễn Quỳnh Sang

Danh mục: