Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Đỗ Văn Thuận

Ngày 23/2/2019, NCS Đỗ Văn Thuận đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ cấp Trường Ngành Quản lý xây dựng với đề tài: "Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam" - Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đinh Đăng Quang và TS. Nguyễn Quỳnh Sang

Danh mục: